Озон — це активна форма кисню, що є значно сильнiшим окислювачем, нiж сам кисень. Газ з характерним рiзким запахом, в природних умовах що утворюється пiд впливом ультрафiолету i електричних розрядiв. Чому ж i в яких цiлях ми використовуємо медичний озон («озонотерапiю») в своїй практицi? У загальних рисах основа вiдповiдi полягає в тому, що введення медичного озону надає загально оздоровлюючої дiї на органiзм вiн покращує властивостi реологiй i мiкроциркуляцiю кровi, рiзко пiдвищує забезпечення тканин киснем, виводить з органiзму токсини, що накопичиляся в ньому, ліквідує «синдром хронiчної втоми», вiд якого страждає сьогоднi дуже багато людей, вiдводить загрозу серцево-судинних захворювань, буквально «оживляє» клiтини iмунної системи, що задрiмали, i примушує їх старанно виконувати свої обов’язки. Для методу «озонотерапiї» характерна простота вживання, висока ефективнiсть, гарна переносимiсть i майже вiдсутнiсть побiчних ефектiв. Використання медичного озону зменшує термiни лiкування, знижує летальнiсть i мiру iнвалiдизацiї. Можливо Вам буде цiкаво детальнiше дiзнатися про основнi ефекти, пов’язанi iз застосуванням озону у медичнiй практицi. Розглянемо ж їх. Проникаючи всередину клiтини людського органiзму, озон зв’язується з полiненасиченими жирними кислотами i утворює бiологiчно активнi групи озонiдiв, якi надають окислювальної дiї на мембрану мiкроорганiзмiв, руйнуючи цiлiснiсть її оболонок. Саме на такiй здатностi заснований антисептичний, бактерицидний ефект озону, який поширюється навiть на сильнi вiруси i бактерiї, стiйкi до антибiотикiв i противiрусним препаратам, як наприклад, вiруси герпесу, гепатитiв, хламiдiї. Чудово, що клiтини людини при цьому не ушкоджуються, а, навпаки, отримують чудове енергетичне «пiдживлення». Ефект протигiпоксiї — один з щонайпотужнiших системних ефектiв озонотерапiї. Вiн реалiзується через полiпшення транспорту кисню i за рахунок позитивного впливу на процеси утилiзацiї кисню. Окислюючи простагландіни — бiологiчно активнi з’єднання, що беруть участь в запальних реакцiях, озонiди сприяють зникненню запальних явищ. Озонотерапiя володiє вираженим знеболюючим ефектом. Це пов’язано з безпосереднiм окисленням бiлкiв (алгопептидiв), якi утворюються в мiсцi пошкодження тканини i беруть участь в передачi больових iмпульсiв в головний мозок.
Полiпшення властивостей реологiй кровi (зниження в’язкостi, тромбоутворення) вiдбувається при дії низьких концентрацiй озону при проведеннi озонотерапiї унаслiдок вiдновлення електричного заряду мембран формених елементiв кровi (еритроцитiв, тромбоцитiв), що виявляється в зниженнi їх здiбностi до агрегацiї (элипання). дезiнтоксикацiйний ефект озонотерапiї яскраво виражений i повязаний з полiпшенням роботи клiтин печiнки, прискореннi ниркової фiльтрацiї, нормалiзацiї мiкрофлори i функцiї шлунково-кишкового тракту. Посилення iмунної вiдповiдi органiзму при озонотерапiї досягається впливом озону на лейкоцити, зокрема лiмфоцити i макрофаги (клiтини, що вiдповiдальнi за знищення бактерiй) покращуючи їх функцiональнi i морфологiчнi характеристики. При здобутгi навiть низьких доз озону пiдвищується рiвень активацiї ферментiв, що прискорюють процеси окислення вуглеводiв, лiпiдiв i бiлкiв з утворенням АТФ-основного джерела енергiї клiтини. Ось чому майже вiдразу ж пiсля введення озонокисневої сумiшi людина вiдчуває приплив сил i енергii. Якою б сильною не була перевтома, вона зникає, а на змiну приходить вiдчуття бадьоростi. Цей стан вiдомий кожному, хто гуляв у лiсi пiсля грози.
Вищезгаданi ефекти обумовлюють широкий дiапазон вживання озонотерапiї. Вона використовусться в:
Хiрургiї
•варiкозне розширення вен тромбофлебiт
• трофiчнi виразки, рани, що довго не гояться
Терапiї
• виразка шлунку i 12-типерстної кишки
• хронiчний гастрит i дуоденiт
• хронiчнi гепатити (вiруснi В i С), токсичнi гепатити
• цукровий дiабет i його ускладнення
• артрити — ревматодний артрит, подагра, псевдоподагра, остеоартрози
• бронхiалъна астма i i хронiчний бронхiт
Неврологiї
реабiлiтацiя хворих з iшемiчним iнсультом
синдром вегетативної дистонiї
• дисциркуляторна енцефалопатiя
• розсiянний склероз
• мiгрень
• радикулiти, неврити i iн.
Гiнекологiї, урологiї
• запальнi захворювання зовнiшнiх i внутрiшнiх статевих органiв
• хламiдiоз, герпес
Дерматологiї i косметологiї
• екзема, псорiаз, вугревий сип
• фурункульоз, пiодермії
• антицелюлiтна програма: введення озонокислородної сумiшi в пiдшкiрно-жирову клiтковину (з подальшим масажем),
• а також як загальнозмiцнююча оздоровча терапiя
Протипоказання до проведения курсу озонотерапiї
• алергiя на озон;
• гострий iнфаркт мiокарду;
• гiпертиреоз;
• схильнiсть до судом;
• тромбоцитопенiя;
• зниження згортання кровi;
• гостра алкогольна інтоксикація.